• pl
  • en
  • de

Projekty

PROJEKT nr 1

W dniu 22 grudnia 2005 roku Bikkoplast sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie inwestycji pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zaplecza technicznego”. Realizacja tego projektu jest sfinansowana z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

W ramach projektu, którego część dofinansowano z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w latach 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję, realizujemy działania dotyczące zakupu maszyn i urządzeń służących do produkcji detali z tworzyw sztucznych oraz zakup oprogramowania do zarządzania produkcją. Nakłady na realizację projektu w 40 % zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki realizowaniu projektu firma Bikkoplast wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i Unii Europejskiej. Wykorzystanie w projekcie nowych technologii i wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania umożliwia podniesienie jakości w procesie produkcji. Praca staje się przez to mniej uciążliwa i bardziej efektywniejsza. Dodatkowo znacznie zmniejszają się straty spowodowane dużą ilością odpadów powstających w czasie pracy zakładu. Jak dotąd wiązało się to nie tylko ze stratami materiałów, które nie nadają się do powtórnej obróbki, ale i z kosztami zgodnej ze standardami UE utylizacji tychże odpadów. Transfer innowacyjnych technologii pozwala firmie na poszerzenie dotychczasowej działalności. Oferta spółki zostaje poszerzona o nowe detale, ma to więc charakter innowacji produktowej. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpiła znaczna poprawa warunków BHP na terenie zakładu poprzez zmniejszenie poziomu hałasu i wprowadzenie większej automatyzacji pracy maszyn i urządzeń.

PROJEKT nr 2

Z kolei w dniu 18 sierpnia 2006 roku Bikkoplast sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie inwestycji pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej technologii i rozbudowę zaplecza technicznego”. Realizacja tego projektu jest sfinansowana z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

W ramach projektu, którego część dofinansowano z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w latach 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję, realizujemy działania dotyczące zakupu maszyn i urządzeń służących do produkcji detali z tworzyw sztucznych. Nakłady na realizację projektu w 39,44% zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki zrealizowaniu projektu zostaje wzmocniona pozycja konkurencyjna firmy na rynku krajowym i Unii Europejskiej. Wykorzystanie w projekcie nowych technologii umożliwiło podniesienie jakości produkcji co przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów a w końcowym efekcie daje zmniejszenie zużycia materiałów i eksploatowanych maszyn. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpiła znaczna poprawa warunków BHP na terenie zakładu poprzez zmniejszenie poziomu hałasu i wprowadzenie większej automatyzacji pracy maszyn i urządzeń.

PROJEKT nr 3

Wdrożenie nowoczesnej technologii i wytwarzanie innowacyjnych produktów w Firmie Bikkoplast

PROJEKT nr 4

Wdrożenie przez Bikkoplast Sp. z o.o. innowacyjnej techonologii spieniania chemicznego w produkcji udoskonalonych komponentów dla branży AGD"

PROJEKT nr 5

"Projekt zaplanowany do realizacji ma na celu wdrożenie wyników prowadzonych przez firmę Bikkoplast sp. z o.o. prac B+R oraz na ich podstawie rozpoczęcie produkcji innowacyjnej ekologicznej kratki parkingowej w oparciu o innowacyjny proces spieniania chemicznego.

Przedmiotem projektu jest zatem przeprowadzenie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe zarówno maszyny i urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa Bikkoplast oraz dywersyfikacji dotychczasowej oferty.

W ramach realizacji projektu Bikkoplast zamierza wdrożyć innowacyjny proces spieniania chemicznego, który zaowocuje wprowadzeniem do produkcji nowego produktu w postaci kratki parkingowej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia wzrostu konkurencyjności firmy Bikkoplast na rynku oraz wzrostu poziomu innowacyjność wytwarzanych i oferowanych produktów oraz stanowić będzie kolejny krok rozwoju firmy w celu osiągnięcia pozycji lidera w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Przeprowadzenie inwestycji stanowić będzie kluczowy czynnik wzrostu konkurencyjności Bikkoplast na najbliższych kilka lat.

Całkowita wartość projektu 6 139 158,60 pln, z czego dofinansowanie 1 746 915,05 pln.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5B "Rozwój produktów i usług w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020"

PROJEKT nr 6

 
"Projekt zaplanowany do realizacji ma na celu wdrożenie wyników prowadzonych przez firmę Bikkoplast sp. z o.o. prac B+R oraz na ich podstawie rozpoczęcie produkcji innowacyjnej ekologicznej kratki parkingowej w oparciu o innowacyjny proces spieniania chemicznego.

Przedmiotem projektu jest zatem przeprowadzenie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe zarówno maszyny i urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa Bikkoplast oraz dywersyfikacji dotychczasowej oferty.

W ramach realizacji projektu Bikkoplast zamierza wdrożyć innowacyjny proces spieniania chemicznego, który zaowocuje wprowadzeniem do produkcji nowego produktu w postaci kratki parkingowej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia wzrostu konkurencyjności firmy Bikkoplast na rynku oraz wzrostu poziomu innowacyjność wytwarzanych i oferowanych produktów oraz stanowić będzie kolejny krok rozwoju firmy w celu osiągnięcia pozycji lidera w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Przeprowadzenie inwestycji stanowić będzie kluczowy czynnik wzrostu konkurencyjności Bikkoplast na najbliższych kilka lat.

Całkowita wartość projektu 6 139 158,60 pln, z czego dofinansowanie 1 746 915,05 pln.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5B "Rozwój produktów i usług w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020"


 
Serdecznie zachęcamy wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania z różnych form dofinansowania realizowanych przez Unię Europejską.

Dodatkowe informacje na temat możliwości przygotowywania projektów unijnych znajdą Państwo na następujących stronach:

www.parp.gov.plwww.konkurencyjnosc.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich. Poglądy w nim wyrażone są poglądami firmy Bikkoplast sp. z o.o. i dlatego też w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko Wspólnot Europejskich.